Krok k istote
Krok k istote

Prémium balík - obsah

Rozdelený na dve časti programu.

Výrobná časť programu:

 • Tvorba ponuky jedál- recepty + gramáž surovín 
 • Normovanie jedál (normovacie a kalkulačné tabuľky)
 • Zaučenie personálu pre prípravu jedál z ponuky (odovzdanie know-how)
 • 2 dni strávené na prevádzke (4 hod.)
 • Školenie personálu kuchyne a čašníkov- podpora priameho predaja

Ekonomická časť programu:

 • Nastavenie cieľov a plánov podniku, objem predaja na dennej báze pre návratnosť investície
 • Evidencia a prerozdelenie nákladov (denná, mesačná báza, bilancia výnosov a nákladov ku ziskom a tržbám za samostatné sekcie, percentuálne prerozdelenie)
 • Evidencia skladových zásob pre inventárne záznamy, podiel zásob na tržbách za jednotlivé druhy položiek 
 • Odporúčanie pre stanovenie cien novej ponuky s ohľadom na FC%,
 • Celoprevádzkový prepočet FC%
 • Možnosti optimalizácie nákladov a výrobných procesov (know - how)
 • Efektívne skladové hospodárstvo (ako skladovať potraviny, kontrola dodaných surovín a ich pre minimalizáciu strát    

Ďakujeme

Prestížne ocenenie Zlatá firma sme získali vďaka komplexnému balíku služieb Prémium.

O to viac nás teší toto ocenenie, propagujúce spoľahlivé spoločnosti, kde rolu porotcov zohrávajú samotní klienti.

Čo to je Premium balík

Balík služieb je tvorený podľa potrieb nášho klienta. Pozostáva z výrobnej časti, kde priamo na prevádzke prezentujeme možnosti zlepšenia výrobných procesov, skladového hospodárstva a efektivity postupov práce. Druhá významná časť prémiového balíka služieb pozostáva z ekonomickej časti, kde vďaka prepočtom a komplexným tabuľkám máte možnosť sledovať vývoj ekonomických ukazovateľov a predikovať budúci ekonomický stav, aby ste vedeli okamžite reagovať na podnety trhu a byť vždy o krok vpred. Vďaka evidencii tržieb a nákladov vieme určiť budúci vývoj pri zmene rôznych premenných, stanoviť optimálne ceny produktov, určiť celoprevádzkové hodnoty FC% a optimalizovať vstupy pre efektivitu výstupov. Komplexný balík pôsobí na všetky sekcie z viacerých uhlov a know-how úspechu spočíva v prepájaní a pochopení podniku ako celku, kde je však potrebné ku každej časti pristupovať s dôslednosťou a záujmom o každý detail.             Napíšete nám