Spokojný zákazník -náš spoločný úspech 


Na pevných základoch, nekompromisne a stabilne 

Zameriavame sa na detailné nastavenie prevádzok stravovacieho a ubytovacieho zamerania. Naše rokmi zdokonaľované a praxou overené služby poskytujú podnikom možnosti nastavenia systému práce a všetkých súvisiacich činností tak, aby podnik dosahoval lepšie ekonomické výsledky. Synergickým efektom zlepšujeme všetky úrovne vedenia, riadenia a zabezpečujeme plynulý chod podniku pri efektívnejšom hospodárení. Naše aplikované služby - Business

Marketingový manažmet

- cieľ a vízia spoločnosti                                    - produkt a služba                                              - stratégia propagácie                                      - plán marketingového rozvoja

Personálna agenda

- školenie personálu
- analýza ľudských zdrojov  
- motivácia a sebahodnotenie pracovníka
- syndróm vyhorenia zamestnanca

Vedenie a rozvoj teamu

- školenie tímov na všetkých úrovniach 
- brainstorming
- slonia technika riešenia zadaní
- spätná väzba spolupracovníkov

Krízový manažment

- vymedzenie krízových situácií 
- riešenie druhov kríz
- manuál postupov 

Naše aplikované služby- Ekonomika

Mystery shopping

- objektívne zhodnotenie prevádzky
- kritéria hodnotenia
- pohľad hosťa/ zákazníka
- možnosti zlepšenia

Prevádzková ekonomika 

- stanovenie ekonomických cieľov
- denné výkazy nákladov a tržieb
- rozpočtová analýza
- optimalizácia peňažných tokov

Ekonomika ubytovacej časti

- systém práce a kontroly
- manuály všetkých pozícií
- kontrakt s dodávateľmi
- synergia úsekov


1. Prvý kontakt  - dotazník 

4. Aplikácia opatrení


2. Konzultácia

5. Prevencia


3. Plán revitalizácie