Kvalitný manažér

02.05.2024

                                Kľúčové vlastnosti.

Manažér prevádzky v reštaurácii má kľúčovú úlohu pri zabezpečení hladkého chodu podniku, poskytovaní vynikajúcej zákazníckej služby a vytváraní pozitívneho pracovného prostredia pre zamestnancov. Správanie a prístup manažéra sú rozhodujúce pre ďalšie smerovanie reštaurácie. Tu je niekoľko zásad, ktoré by mal manažér dodržiavať:

1. Líderstvo a motivácia

Manažér by mal byť príkladom pre svoj tím. To znamená, že by mal byť ochotný prevziať akúkoľvek úlohu, ktorú by očakával od svojich zamestnancov. Efektívne líderské schopnosti zahŕňajú:

 • Inšpiratívne vedenie: Motivovať tím, aby dosahoval vysoké štandardy a zamestnanci boli hrdí na svoju prácu.
 • Pozitívna komunikácia: Udržiavať otvorenú a povzbudzujúcu komunikáciu, aby sa zamestnanci cítili vypočutí a oceňovaní.
 • Riešenie konfliktov: Rýchlo a spravodlivo riešiť akékoľvek konflikty v tíme, aby sa udržala harmónia na pracovisku.

2. Organizačné schopnosti

Dobrý manažér musí byť organizovaný a schopný efektívne riadiť čas a zdroje. To zahŕňa:

 • Plánovanie a delegovanie úloh: Efektívne rozdelenie úloh medzi zamestnancov na základe ich schopností a skúseností.
 • Správa zásob: Udržiavanie optimálnej úrovne zásob a spolupráca s dodávateľmi, aby sa predišlo nedostatkom alebo dlhodobým viazaním zdrojom v zásobách.
 • Riadenie času: Dodržiavanie časového harmonogramu, aby sa zabezpečila plynulosť prevádzky a minimalizovali prestoje

3. Zákaznícky servis

Manažér by mal byť orientovaný na zákazníka a zabezpečiť, že všetci hostia majú pozitívny zážitok:

 • Riešenie problémov: Rýchlo a efektívne riešiť sťažnosti a problémy zákazníkov.
 • Vytváranie zážitkov: Zabezpečiť, aby všetci hostia dostali vysokokvalitné služby, aby sa cítili vítaní a ich spokojnosť bola hlavným záujmom personálu.
 • Zber spätnej väzby: Aktívne získavať a analyzovať spätnú väzbu od zákazníkov na zlepšenie služieb a produktov.

4. Rozvoj zamestnancov

Manažér by mal podporovať profesionálny rozvoj svojho tímu:

 • Školenia a vzdelávanie: Organizovať pravidelné školenia a workshopy na zlepšenie zručností zamestnancov.
 • Mentoring: Poskytovať podporu a vedenie novým alebo menej skúseným zamestnancom.
 • Kariérny rast: Ponúkať možnosti pre kariérny rast a povýšenie v rámci reštaurácie

5. Sústredenie na udržateľnosť a inováciu

Manažér by mal byť otvorený novým myšlienkam a postupom:

 • Udržateľné praktiky: Implementovať ekologické postupy, ako je minimalizovanie potravinového odpadu a používanie udržateľných surovín.
 • Technologické inovácie: Využívať moderné technológie na zlepšenie efektívnosti prevádzky, ako sú digitálne objednávkové systémy a automatizované kuchynské pracovné procesy.

6. Dodržiavanie predpisov a štandardov

Manažér musí zabezpečiť, že reštaurácia dodržiava všetky príslušné predpisy a štandardy:

 • Hygiena a bezpečnosť: Dodržiavať všetky hygienické normy a predpisy týkajúce sa bezpečnosti potravín.
 • Právne predpisy: Zabezpečiť, že všetky operácie sú v súlade s vnútropodnikovými a štátnymi zákonmi a predpismi.
 • Kontrola kvality: Udržiavať vysoké štandardy kvality vo všetkých aspektoch prevádzky

Implementácia týchto zásad pomôže manažérovi efektívne riadiť prevádzku reštaurácie, zlepšiť spokojnosť zákazníkov a podporiť pozitívne pracovné prostredie pre zamestnancov.