Rozdelenie ekonomiky

11.12.2023

Pravidelná analýza nákladov na suroviny, personál, prevádzku a marketing umožňuje identifikovať oblasti, kde je možné dosiahnuť efektivitu a úspory. 

V oblasti reštauračného podnikania je rozdelenie rozpočtu nevyhnutné pre efektívne riadenie finančných zdrojov. Toto rozdelenie je však dynamický proces, ktorý závisí od rôznych faktorov, vrátane veľkosti podniku, jeho cieľov, miesta a aktuálnych trhových podmienok. V tomto ďalšom pohľade na percentuálne rozdelenie ekonomiky v reštaurácii sa budeme snažiť poskytnúť flexibilný rámec, ktorý môže slúžiť ako vodítko pre majiteľov a manažérov.

 1. Náklady na suroviny (25-35%)

  • Náklady na suroviny tvoria kľúčovú časť rozpočtu, a preto ich flexibilné riadenie môže zahŕňať vyhľadávanie výhodných dohôd s dodávateľmi a efektívne skladovanie potravín.
 2. Personálne náklady (30-40%)

  • Vzhľadom na dynamiku práce v reštaurácii je dôležité správne dimenzovať pracovnú silu a investovať do školenia pre zvýšenie efektivity.
 3. Prevádzkové náklady (15-25%)

  • Úsporné opatrenia v oblasti energie a údržby môžu prispieť k zníženiu prevádzkových nákladov a zlepšeniu celkovej efektívnosti.
 4. Marketing a reklama (5-10%)

  • Flexibilita v marketingových stratégiách môže zahŕňať využívanie online platforiem a sociálnych médií na dosiahnutie maximálneho dosahu s minimálnymi nákladmi.
 5. Zisk (10-20%)

  • Záverečná časť rozpočtu by mala byť vyhradená na tvorbu zisku, čo môže zahŕňať aj reinvestovanie prostriedkov do rozvoja podniku.

Toto rozdelenie má slúžiť ako flexibilný model, ktorý možno prispôsobiť konkrétnym okolnostiam a cieľom reštaurácie. Nezabúdajte pravidelne aktualizovať a prispôsobovať rozpočet podľa skutočných výsledkov a meniacich sa podmienok.

Ak máte ďalšie otázky alebo konkrétne požiadavky týkajúce sa spolupráce vášho podniku, neváhajte nás kontaktovať.